2014.12.01 | Ewa Małyszko

Czy składki zgromadzone w OFE mogą podlegać egzekucji komorniczej lub administracyjnej?

Marketing i PR | Edukacja finansowa

Odpowiedź jest jednoznaczna. Składki zgromadzone w OFE NIE PODLEGAJĄ egzekucji komorniczej czy administracyjnej, zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie pozostawia wątpliwości: „środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu nie podlegają egzekucji”.

Na ten zapis powołało się jedno z OFE, które otrzymało pismo od komornika z informacją o zajęciu części środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka OFE na poczet egzekucji zaległości osoby uposażonej (tj. wskazanej przez członka OFE jako osoby uprawnionej do środków przez niego zgromadzonych w OFE). Komornik nie miał prawa do zajęcia, gdyż zapisanie w ustawie wyłączenie ma charakter bezwzględny, a przepis art. 108 powyższej ustawy nie przewiduje wyjątków.

Za wyłączeniem w szerokim zakresie (czyli obejmującym także uposażonych) przemawia jednoznaczne, nie zawierające wyjątków, brzmienie powyższego artykułu ustawy, a także porównanie tego przepisu do przepisu regulującego analogiczną kwestię w zakresie pracowniczych programów emerytalnych (art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych), który wskazuje, że środki ze składki podstawowej nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej, chyba że powstał obowiązek ich zwrotu albo wypłaty i wtedy podlegają egzekucji od dnia wymagalności.

Z powyższego wynika, że gdyby wolą ustawodawcy było dopuszczenie prowadzenia egzekucji z wypłacanych środków zgromadzonych na rachunku w OFE, w sytuacji gdy powstała podstawa prawna do ich wypłaty, to ustawodawca zaznaczyłby to wprost jako wyjątek od reguły.