2014.07.03 | Ewa Małyszko

Wszystko, co należy wiedzieć o dziedziczeniu składek z OFE i ZUS

Dziedziczenie składek było jednym z najczęściej podejmowanych tematów podczas konsultacji społecznych poprzedzających reformę systemu emerytalnego. Czy i co się zmieniło? Przed podjęciem decyzji o tym, gdzie będzie trafiać część naszej składki, warto poznać nowe przepisy.

Wśród nowości towarzyszących reformie emerytalnej jest m.in. wypłata gwarantowana przez ZUS. Na czym ona polega? Podsumowujemy najważniejsze zasady normujące obecnie kwestię dziedziczenia środków zgromadzonych w OFE i ZUS.

PRZED PRZEJŚCIEM NA EMERYTURĘ

Zasady pozostały niezmienne i obowiązują wszystkich, bez względu na to, czy członek OFE postanowił pozostać w OFE czy zdecydował, że jego składka emerytalna w całości będzie trafiać do ZUS.

Wypłata środków - zarówno tych zgromadzonych w OFE, jak i na subkoncie w ZUS - po członku funduszu, który zmarł przed przejściem na emeryturę, przysługuje:

  • jego małżonkowi, (jeżeli istniała małżeńska wspólność majątkowa),
  • osobom przez niego wskazanym, w trakcie członkostwa w OFE, jako osoby uposażone (oświadczenie składane w OFE na formularzu wskazania lub zmiany osób uprawnionych),
  • jego spadkobiercom (w razie niewskazania lub braku wskazanych przez niego osób uposażonych),
  • członkom jego najbliższej rodziny (małżonkowi i dzieciom, a w razie ich braku – rodzicom i wnukom), jeżeli śmierć członka funduszu nastąpiła przed 17 lutego 2001 r. i brak było osób uposażonych lub nie zostały one wskazane, a do chwili obecnej środki nie zostały wypłacone.

                                               

                                                                                                   

DO 3 LAT PO PRZEJŚCIU NA EMERYTURĘ

Tegoroczną nowością jest tzw. wypłata gwarantowana, czyli jednorazowe świadczenie pieniężne, przysługujące – w wypadku śmierci emeryta w okresie do 3 lat po przejściu na emeryturę - następującym osobom:

  • wskazanym przez emeryta (oświadczenie składane w ZUS) jako osoby uposażone,
  • jego małżonkowi pozostającemu z nim we wspólności majątkowej (jeśli emeryt nie wskazał osób uposażonych),
  • spadkobiercom emeryta (w pozostałych przypadkach).

 

Kwota wypłaty gwarantowanej stanowi, w uproszczeniu, część środków zgromadzonych w OFE, proporcjonalną do czasu, który upłynął od momentu nabycia prawa do emerytury.

Wartość wypłaty gwarantowanej można obliczyć na podstawie poniższego wzoru:

Kwota wypłaty gwarantowanej = II Filar - (x/37*IIFilar)

Gdzie:

X = to liczba pełnych miesięcy jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłacono emeryturę, do końca miesiąca, w którym nastąpiła śmierć emeryta

II Filar – środki zgromadzone w OFE oraz na subkoncie w ZUS.

Przykład*:

Ubezpieczony ma w II Filarze 50 tys. zł. Prawo do emerytury nabył on w styczniu 2015 roku, zmarł w marcu 2016 roku, zatem:

Kwota wypłaty gwarantowanej = 50 000 - (15/37*50 000) = 29 729 

*na podstawie wyliczeń własnych.